فرزانها., نعمتیس. ح. و وحدتین. (2011) “تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)”, آب و خاک, 25(3). doi: 10.22067/jsw.v0i0.9703.