[1]
رضائیان زادها., پارسام., گنجعلیع., و نظامیا., “واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی”, JSW, ج 25, ش 5, ژانویه 2012.