[1]
کمالیم., شورم., گلدانیم., سلاح‌ورزیی., و تهرانی‌فرع., “تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa”, JSW, ج 25, ش 6, 1.