[1]
نظامیس., نعمتیس., آروییح., و باقریع., “واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده”, JSW, ج 26, ش 4, صص 1051-1063, 1.