[1]
پوربافرانیط., تاج آبادی پورا., مظفریو., و اخگرع., “رشد و ترکیب شیمیایی نهال‌های پسته تحت تأثیر سطوح مختلف منگنز در شرایط گلخانه”, JSW, ج 29, ش 6, صص 1469-1480, سپتامبر 2015.