[1]
قرچهش., دلبریم., و گنجیف., “تأثیر کود‌آبیاری بر گرفتگی برخی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای”, JSW, ج 29, ش 2, صص 263-273, آوریل 2015.