[1]
جیریاییم., فاتحا., آینه بندا., و سپهرا., “مطالعه محتوای برخی عناصر غذایی در ریشه و دانه ارقام گندم تلقیح شده با آزوسپیریلوم و قارچ مایکوریزا”, JSW, ج 29, ش 1, صص 102-113, ژانویه 2015.