[1]
عراقیع., موسوی بایگیم., و هاشمی نیاس., “بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته”, JSW, ج 28, ش 4, صص 846-854, جولای 2014.