[1]
میرحسینی موسویپ., آستاراییع., کریمیع., و کریمیغ., “شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن”, JSW, ج 28, ش 5, صص 987-997, اکتبر 2014.