[1]
نمازین., صالحیم. ح., و محمدیج., “تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان”, JSW, ج 29, ش 1, صص 114-125, ژانویه 2015.