[1]
سالمیح. ر. و توکلیع., “بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی”, JSW, ج 30, ش 6, صص 1747-1757, دسامبر 2016.