[1]
روشنگرک., اعلمیم. ت., و وجودی مهربانیف., “افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای)”, JSW, ج 29, ش 6, صص 1416-1426, سپتامبر 2015.