[1]
افشاریع., خادمیح., و ایوبیش. ا., “تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان”, JSW, ج 30, ش 5, صص 1489-1501, می 2016.