[1]
کریمیم., باغانیج., و جلینیم., “بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای”, JSW, ج 29, ش 2, صص 311-321, آوریل 2015.