[1]
آرامه. و گلچینا., “تأثیر قارچ آربسکولار میکوریز (گلوموس موسیه) بر وزن خشک و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم شبدر برسیم تحت استرس کادمیم”, JSW, ج 29, ش 2, صص 466-476, آوریل 2015.