[1]
یکتافرم., زارعم., اخوان قالیبافم., و مهدوی اردکانیس., “بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA”, JSW, ج 29, ش 6, صص 1506-1521, سپتامبر 2015.