[1]
یزدان پناهن., “مقایسه چند سیستم تصفیه فاضلاب روستایی از نظر برخی ویژگی‌های شیمیایی و عناصر سنگین”, JSW, ج 29, ش 2, صص 322-335, آوریل 2015.