[1]
باقریفامس., لکزیانا., و رضائیم., “جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت”, JSW, ج 24, ش 2, جولای 2010.