[1]
پژوهان نیام., چرمم., و جعفریس., “اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان”, JSW, ج 30, ش 5, صص 1531-1542, می 2016.