[1]
سرائی تبریزیم., بابازادهح., همائیم., کاوهف., و پارسی نژادم., “تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری”, JSW, ج 30, ش 1, صص 30-40, اکتبر 2015.