[1]
ابوالحسنی زراعتكارم., لکزیانا., غلامحسین پور جعفریا., و اخگرع., “تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی”, JSW, ج 24, ش 3, سپتامبر 2010.