[1]
منتصریم., امیرعطاییب., و خلیلیک., “تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI”, JSW, ج 30, ش 2, صص 655-671, دسامبر 2015.