[1]
آذرنیام., بیابانیع., قلی زادهع., عیسوندح., و علمداریا. غ. پ., “بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L)”, JSW, ج 30, ش 3, صص 817-828, فوریه 2016.