[1]
بوستانیح. ر., چرمم., معزیع., کریمیانن. ع., عنایتی ضمیرن., و زارعیم., “شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی”, JSW, ج 30, ش 3, صص 904-919, فوریه 2016.