[1]
مرادیر. ا., کوچکیع., نصیری محلاتیم., و منصوریح., “تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.)”, JSW, ج 29, ش 2, صص 489-503, ژوئن 2015.