[1]
متقیانح., حسین‌پورع., و کیانیش., “سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست”, JSW, ج 30, ش 2, صص 581-593, فوریه 2016.