[1]
موسویس. ع. ا. و امیدی فردم., “تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی”, JSW, ج 30, ش 3, صص 730-742, فوریه 2016.