[1]
فرزام نیاپ., منافیش., و ممتازح., “مطالعه کانی شناسی رس در خاک های واقع بر رسوبات کواترنری شمال شرق ارومیه”, JSW, ج 30, ش 6, صص 1993-2004, دسامبر 2016.