[1]
فتحیانف., فاخری فردا., دین پژوهی., و موسوی ندوشنیس. س., “ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه”, JSW, ج 30, ش 5, صص 1440-1460, فوریه 2016.