[1]
مهاجرر. و صالحیم. ح., “مقایسه ‌کارآیی دو سامانه‌ی رده‌بندی آمریکایی و جهانی خاک در بیان آلودگی‌های زیست‎محیطی (مطالعه موردی: منطقه لنجانات اصفهان)”, JSW, ج 31, ش 6, صص 1651-1664, اکتبر 2017.