[1]
عبدلیی., جعفریس., و بشکارع., “رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان”, JSW, ج 32, ش 6, صص 1149-1164, مارس 2019.