[1]
معین فرم., رسولی صدقیانیم., برینم., و اسدزادهف., “جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه ”, JSW, ج 34, ش 1, صص 143-154, دسامبر 2019.