[1]
حسینیس. ب., صارمیع., نوری قیداریم. ح., صدقیح., و فیروزفرع., “طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI”, JSW, ج 34, ش 1, صص 55-71, فوریه 2020.