[1]
قدیریا., نقوین. س., و قائدیک., “ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران ”, JSW, ج 34, ش 1, صص 73-83, فوریه 2020.