[1]
یوسفی فردم. و جعفریا., “توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان”, JSW, ج 34, ش 1, صص 85-95, ژانویه 2020.