[1]
مهدی زادهم., ریحانی تبارع., و اوستانش., “تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی”, JSW, ج 34, ش 1, صص 97-114, ژانویه 2020.