[1]
هاشم پورا., فرهنگیم., قربان زادهن., و فاضلی سنگانیم., “پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی”, JSW, ج 34, ش 1, صص 129-143, دسامبر 2019.