[1]
رضائیح., جعفرزادهع. ا., علیجانپورا., شهبازیف., و ولیزاده کامرانخ., “وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران ”, JSW, ج 34, ش 1, صص 115-127, دسامبر 2019.