[1]
کشاورزس. و قاسمیر., “اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم”, JSW, ج 34, ش 1, صص 155-167, فوریه 2020.