[1]
اسلامیز., جنت رستمیس., اشرف زادها., و پورمحمدی., “تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود”, JSW, ج 34, ش 1, صص 11-25, ژانویه 2020.