[1]
جمالیص., انصاریح., و زین الدینس. م., “اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا”, JSW, ج 34, ش 1, صص 1-10, فوریه 2020.