[1]
استواریی., موسویس. ع. ا., و مظفریح., “برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی”, JSW, ج 34, ش 1, صص 179-193, ژانویه 2020.