[1]
نوریز., طالبیع., و ابراهیمیب., “اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد ”, JSW, ج 34, ش 1, صص 225-239, ژانویه 2020.