[1]
پوزنم., چاریم., و افراسیابپ., “ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ”, JSW, ج 34, ش 1, صص 27-42, دسامبر 2019.