[1]
سپه ونده., فیضیانم., میرزائی تالار پشتیر., و مولرت., “مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان”, JSW, ج 34, ش 1, صص 169-177, دسامبر 2019.