[1]
صابری نصرا., نخعیم., رضائیم., و حسینیس., “تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع”, JSW, ج 34, ش 1, صص 195-207, ژانویه 2020.