[1]
سلیمانی ساردوا. و فرپورم. ه., “تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان”, JSW, ج 34, ش 1, صص 209-223, فوریه 2020.