[1]
محمودیم., هنرمندم., ناصریف., و محمدیص., “بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN”, JSW, ج 34, ش 1, صص 43-54, فوریه 2020.