[1]
زاهدی فرم., کریمیانن., رونقیع., یثربیج., و امامی., “توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه”, JSW, ج 25, ش 3, سپتامبر 2011.