[1]
روانبخشم. ح., فتوتا., و حق نیاغ., “اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی”, JSW, ج 25, ش 3, سپتامبر 2011.